Đại học Y Thái Bình :: Thai Binh Medical Collegue :: www.tbmc.edu.vn

 

CHI TIẾT TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Thông báo về việc xây dựng vị trí việc làm.

Admin - 10/6/2013

 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                               
 
 
 
                             
                            BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

 

Số: 627/YTB-TCCB

V/v xây dựng vị trí việc làm

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 CỘNG HÃ’A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Thái Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2013

            KÝnh GỬI:     CÁC ĐƠN VỊ

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính Phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị triển khai nội dung quan trọng trong công tác quản lý cán bộ là xác định vị trí việc làm đối với cán bộ của đơn vị. Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng đề án vị trí việc làm để trình Bộ Y tế phê duyệt biên chế cho Trường.

I. Mục đích của xác định vị trí việc làm:

- Làm rõ trách nhiệm công việc của từng cá nhân trong đơn vị trên cơ sở đó đáp ứng các mục tiêu trong công tác tuyển dụng nhân sự.

- Làm rõ tổng thể chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị. Vai trò xác định vị trí việc làm còn là cơ sở để xác định tính cần thiết, phù hợp của vị trí trong cấu trúc, sơ đồ của tổ chức.

- Ngoài ra, đây chính là hệ thống các yêu cầu, đòi hỏi về tiêu chuẩn, điều kiện của từng vị trí để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được mô tả.

II. Triển khai thực hiện:

1. CBVC tự xây dựng bản mô tả công việc trên cơ sở phân công công việc của Trưởng đơn vị (mẫu 1A dành cho giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm và mẫu 1B dành cho cán bộ phòng, ban, kỹ thuật viên, cán bộ phục vụ).

a) Nội dung bản mô tả công việc:

- Phần thông tin về vị trí: cho biết sự tồn tại của vị trí việc làm đó, qua đó cũng cho thấy thứ bậc và chế độ phải báo cáo công việc cho cấp nào, vị trí nào trong tổ chức nhà trường.

            - Phần trách nhiệm, nhiệm vụ: làm rõ vị trí đó phải có nhiệm vụ gì, phải hoàn thành các công việc, nhóm công việc nào, trong thời gian bao lâu. Bên cạnh đó, phần này còn chỉ rõ chỉ tiêu công việc cÆ¡ bản phải hoàn thành trong năm.

            - Phần quyền hạn: để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức sẽ phải trao các quyền hạn cÆ¡ bản gì trong quá trình thá»±c hiện nhiệm vụ.

            - Phần mối quan hệ công tác ngoài trường: chỉ ra được cán bá»™ đó có những mối quan hệ công tác nào (bệnh viện hoặc cÆ¡ quan nào) để biết mình sẽ phải làm việc vá»›i ai, cấp nào trong quá trình thá»±c hiện nhiệm vụ.

            - Phần cuối cùng là phần quan trọng: tiêu chuẩn của vị trí việc làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của vị trí việc làm này.

            Tất cả chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bá»™ môn phải được thá»±c hiện trên cÆ¡ sở phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên.

b) Yêu cầu của bản mô tả công việc:

* Các công việc thống kê là những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ, bao gồm:

- Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của Trưởng (Phụ trách), Phó đơn vị.

- Những công việc thực thi, thừa hành mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức:

            + Công việc thá»±c thi, thừa hành thuá»™c về chuyên ngành, lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng nghề nghiệp, ví dụ: đối vá»›i các bá»™ môn, giảng dạy chuyên ngành gì, cho đối tượng nào, số giờ giảng đã thá»±c hiện trong tháng, trong năm học, số giờ nghiên cứu khoa học, các hoạt Ä‘á»™ng khác...; đối vá»›i các phòng ban thì tham gia công tác gì?...

+ Công việc thá»±c thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo quản lý.  

Từng công việc phải được mô tả ngắn gọn, chính xác. Các công việc được sắp xếp theo trật tự hợp lý.

* Mỗi cá nhân xây dựng một bản mô tả công việc. Bản mô tả công việc được lưu trữ tại đơn vị và Phòng TCCB. Hàng năm có bổ sung khi cần thiết. Trưởng đơn vị căn cứ vào bản mô tả công việc để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ trong đơn vị, là cơ sở cho đánh giá phân loại viên chức cuối năm học.

 2. Đơn vị xây dá»±ng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô tả công việc của vị trí việc làm của Ä‘Æ¡n vị (mẫu số 2).

3. Đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ (mẫu số 3).  

Lưu ý: Trưởng các đơn vị khi xem xét, tổng hợp Bản Mô tả công việc của cán bộ cần chú ý:

- Phân công công việc một cách khoa học, hợp lý, tránh chồng chéo hay bỏ sót công việc để giao nhiệm vụ cho từng CBVC, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân để kiểm tra đánh giá sự thực hiện của CBVC.

- Chỉ cho CBVC biết rõ nhiệm vụ của mình, tự đánh giá được sự hoàn thành nhiệm vụ thông qua sự đối chiếu công việc thực thi và bản mô tả công việc.

- Tất cả chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Bộ môn phải được thực hiện trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho từng CBVC.

Nhận được Công văn này, đề nghị đồng chí Trưởng (Phụ trách) các đơn vị nghiên cứu văn bản kỹ và triển khai nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để trình Ban Giám hiệu giải quyết.

Các văn bản xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (CN Đỗ Thành Long) trước ngày 1/7/2013 đồng thời gửi cả bản điện tử qua địa chỉ longdt@tbmc.edu.vn. Xin gửi kèm Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Các văn bản gửi gồm:

                        1- Bản mô tả công việc của từng cán bá»™

                        2- Bảng mô tả công việc của vị trí việc làm của Ä‘Æ¡n vị

                        3- Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ä‘Æ¡n vị

  Trân trọng cảm Æ¡n!

 

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;

 -LÆ°u:VT,TCCB.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                      GS.TS. LÆ°Æ¡ng Xuân Hiến

 
Ghi chú: Download các mẫu 1A, 1B; mẫu 2 và 3 ở trang chủ (mục TIN TỨC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO)

Quay lại trang trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003  Thaibinh Medical University

TS truy cập: 3,485,573      | Trang chủ | Hỏi đáp | Văn bản đến/đi | Tuyển dụng | Diễn đàn | Thư viện | Xem điểm theo lớp | Xem điểm TS | Liên hệ |

Xem tốt bằng IE7, IE8 ở độ phân giải màn hình 1024 by 768 pixels
Copyright 2003  Thaibinh Medical University

Tel Admin: 0912.157022; (0363) 838.431 - Email Admin: minhdhytb@yahoo.com ; minhnd@tbmc.edu.vn