Đại học Y Thái Bình :: Thai Binh Medical Collegue :: www.tbmc.edu.vn

 

CHI TIẾT TIN TỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

Thông tin về các kết luận mới của Luận án NCS Đỗ Huy Giang

THÔNG TIN VỀ CÁC KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS

 

Đề tài luận án: "Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS của phụ nữ có chồng lao động xa nhà và hiệu quả một số biện pháp can thiệp tại tỉnh Thái Bình, năm 2010"

            Chuyên ngành:                Y tế công cá»™ng  

            Mã số:                              62.72.03.01       

            Họ tên NCS:                    Đỗ Huy Giang    

            HÆ°á»›ng dẫn khoa học:         1.  PGS.TS. Nguyá»…n Thanh Long

                                                       2.  PGS.TS. Phạm Văn Trọng

            CÆ¡ sở đào tạo:                     Trường Đại học Y Thái Bình

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

            Nghiên cứu được tiến hành trên 3.200 lượt phụ nữ nông thôn có chồng từng lao Ä‘á»™ng xa nhà tại 12 xã thuá»™c 4 huyện, tỉnh Thái Bình bằng thiết kế nghiên cứu dịch tá»… học mô tả cắt ngang kết hợp nghiên cứu can thiệp cá»™ng đồng trÆ°á»›c - sau có đối chứng. Những kết quả chính của đề tài luận án nhÆ° sau:

1. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống lây nhiễm HIV của phụ nữ nông thôn có chồng lao động xa nhà tỉnh Thái Bình:

Trong số phụ nữ nông thôn có chồng lao động xa nhà chỉ có 42,7% hiểu biết về nguyên nhân gây bệnh; 23,3% còn hiểu biết sai về phương pháp phát hiện người nhiễm HIV; 7,2% sẵn sàng giúp đỡ những người nhiễm HIV. Tỷ lệ phụ nữ có chồng lao động xa nhà sử dụng bao cao su trong 3 tháng qua còn thấp (37,3%). Tỷ lệ đối tượng này đã từng đi xét nghiệm HIV chiếm tỷ lệ rất thấp (1,4%).

2. Hiệu quả can thiệp:

            Hiệu quả can thiệp qua cá»™ng tác viên và sách, báo, tài liệu chiếm tá»· lệ cao nhất (56,9% và 33,5%). Thái Ä‘á»™ đúng của đối tượng nghiên cứu về đối xá»­ vá»›i người nhiá»…m HIV: thông cảm vá»›i họ tăng từ 9,9% lên 42,4% vá»›i chỉ số hiệu quả can thiệp là 129,5%; sẵn sàng giúp đỡ họ tăng từ 7,2% lên 35,5%. Tá»· lệ phụ nữ có chồng lao Ä‘á»™ng xa nhà đã từng sá»­ dụng bao cao su trong 3 tháng qua tăng từ 37,3% trÆ°á»›c can thiệp lên 43,1% sau can thiệp. Sá»± khác biệt có ý nghÄ©a thống kê vá»›i p < 0,05. Tá»· lệ phụ nữ có chồng lao Ä‘á»™ng xa nhà chủ Ä‘á»™ng nói chuyện vá»›i chồng về HIV/AIDS và nhiá»…m trùng lây truyền qua đường tình dục tăng từ 13,6% trÆ°á»›c can thiệp lên 28,7%. Tá»· lệ phụ nữ có chồng lao Ä‘á»™ng xa nhà đã từng Ä‘i xét nghiệm HIV tăng từ 1,4% lên 25,7%.

            Kết quả nghiên cứu của đề tài là cÆ¡ sở xây dá»±ng mô hình can thiệp dá»± phòng lây nhiá»…m HIV đối vá»›i phụ nữ nông thôn góp phần hạn chế tình trạng trẻ em nhiá»…m HIV được sinh ra từ mẹ trong nhiều năm tiếp theo.

 

NGHIÊN CỨU SINH

Đỗ Huy Giang

 


INFORMATION ON NEW CONCLUTIONS OF THE THESIS

 

Thesis: "Research on knowledge, attitude and practice on the prevention of HIV/ AIDS infection of women whose husbands work away from home and effects of some intervention methods in Thaibinh province in 2010"

            Major:                                      Public health  

            Code:                                       62.72.03.01       

            PhD candidate:                         Do Huy Giang    

            Scientific supervisors:    1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thanh Long

                                                            2. Assoc.Prof.Dr. Pham Van Trong

            Training facility:                         Thaibinh Medical University

 

SUMMARY OF NEW CONCLUTIONS OF THE THESIS

 

            The research was conducted on over 3,200 rural women whose husbands used to work away from home in 12 communes of 4 districts in Thaibinh province by descriptive cross-sectional study combining with community intervention case - control study. The main results of the thesis are as follows:

1. Current status of knowledge, attitude and practice on prevention of HIV infection of rural women whose husbands work away from home in Thaibinh province:

Of all women whose husbands work away from home, only 42.7% understood the causes of the disease; 23.3% of them had wrong knowledge about methods to detect HIV infected people; 7.2% of these women were ready to help HIV-infected people. The percentage of women whose husband work away from home used condoms in the last 3 months was quite low (37.3%). The percentage of these women who used to have HIV tests is very low (1.4%).

2. Intervention effects::

            Intervention effects through collaborators and books, newspapers and documents accounted for highest rate with 56.9% and 33.5%, respectively. Correct attitude of the study subjects on treating HIV-infected people: the rate of sympathizing with infected people increased from 9.9% to 42.4% with intervention efficiency index of 129.5%; the rate of women ready to help infected people increased from 7.2% to 35.5%. The rate of women using condom in last 3 months rose from 37.3% (before intervention) to 43.1% (after intervention). The difference is statistically significant with p < 0.05. The rate of women who actively talked to their husbands about HIV/AIDS and sexually-transmitted Infections (STIs) increased from 13.6% before intervention to 28.7% after intervention. The rate of these women who used to have HIV tests increased from 1.4% to 25.7%.

            The findings of the research are the basis to build intervention model for HIV infection prevention for rural women that contribute to limit the number of HIV infected children from HIV-infected mothers in following years.

                                                                             

                                                                                                            PhD Candidate

                                                                                                            Do Huy Giang

 

 

Quay lại trang trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2003  Thaibinh Medical University

TS truy cập: 3,486,831      | Trang chủ | Hỏi đáp | Văn bản đến/đi | Tuyển dụng | Diễn đàn | Thư viện | Xem điểm theo lớp | Xem điểm TS | Liên hệ |

Xem tốt bằng IE7, IE8 ở độ phân giải màn hình 1024 by 768 pixels
Copyright 2003  Thaibinh Medical University

Tel Admin: 0912.157022; (0363) 838.431 - Email Admin: minhdhytb@yahoo.com ; minhnd@tbmc.edu.vn